Atribuţiile Direcţiei Judeţene de Statistică PRAHOVA

În realizarea obiectului său de activitate, ce se întemeiază pe principiile independenţă profesională, imparţialitate şi obiectivitate, fiabilitate, confidenţialitatea informaţiilor statistice, şi eficienţă sub raportul costurilor, Direcţia Judeţeană de Statistică Prahova are următoarele atribuţii:

 • asigură colectarea, verificarea, procesarea şi analiza datelor statistice ;
 • organizează şi efectuează cercetari statistice cu caracter special cum ar fi: recensăminte, anchete selective şi alte cercetări statistice pe baza dispoziţiilor primite de la I.N.S., lucrări finanţate din fonduri externe nerambursabile;
 • organizează perfecţionarea pregătirii profesionale în domeniul statisticii pentru personalul din D.J.S;
 • organizează instruiri, îndrumă şi acordă asistenţă metodologică unităţilor economice şi sociale pentru completarea formularelor;
 • participă la experimentarea şi definitivarea metodologiilor statistice elaborate de I.N.S.;
 • propune soluţii pentru îmbunătăţirea sistemului de indicatori, a formularelor de colectare a datelor statistice precum şi a metodologiei de organizare si realizare a cercetărilor asupra agenţilor economici sau asupra gospodăriilor  populaţiei;
 • asigură aplicarea normelor legale şi a celor stabilite de I.N.S. cu privire la determinarea şi  publicarea  indicatorilor statistici;
 • furnizează către I.N.S. datele şi informaţiile statistice la perioadele şi termenele prevăzute în planul de activitate;
 • prezintă semestrial I.N.S.-ului informări asupra activităţii desfăşurate;
 • editează anuare, breviare, buletine, culegeri de date statistice  şi  alte publicaţii  la nivelul judeţului;
 • elaborează studii şi analize pentru caracterizarea evoluţiei economico-sociale a judeţului;
 • desfăşoară activităţi pentru promovarea culturii statistice;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de I.N.S. prin acte normative pentru domeniul său de activitate.